Hvad stiller man op, når man ønsker at fremme økonomisk vækst i et lokalområde, hvor der er langt til arbejdspladserne, og den største indtægtskilde er turisme?
I min nordsjællandske hjemmebase i Liseleje pønser man på at bygge en havn. Den vil nemlig bringe endnu flere turister til den lille by, ikke mindst til glæde for de handlende.
Man har derfor lavet en plan, begyndt at tegne anparter og fået kommunen i gang med at lave en VVM-undersøgelse.

For et par år siden fik man lov at lave et par bølgebrydere lige øst for den store bølgebryder, der i dag gør det ud for en ”havn”. Dette skete ikke for at lave egentlig kystsikring, men udelukkende for at få badevenligt sand på en strand, der var blevet for stenet – set med de turismefokuseredes briller.

Blog Image

Sagen er, at der sker en betydelig materialetransport fra vest mod øst langs Sjællands nordkyst, og ved alle havneanlæg og større bølgebrydere sker der en aflejring af sand på vestsiden af anlægget, mens der på østsiden dannes en stenet strækning. Dette ses tydeligt ved Gilleleje og Hornbæk. Men det var også, hvad der var sket – om end i mindre målestok – ved Liseleje.

På en hjemmeside for den nye havn, kan man læse, at ”Et af de centrale formål med VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) undersøgelsen er at beskrive hvordan stranden vil blive påvirket. Der er næppe tvivl om, at der vil ske en betydelig aflejring af sand vest for havnen. Situationen øst for havnen er mere usikker og derfor vil undersøgelsen formentlig fokusere netop på det område. Det er imidlertid opfattelsen, at en omhyggelig placering af bølgebrydere mod øst vil sikre en fortsat meget attraktiv strand. Når VVM undersøgelsen iværksættes, vil man på denne hjemmeside kunne følge denne spændende og afgørende fase i havne projektet.”

Man har med andre ord allerede planer om at lave endnu flere bølgebrydere øst for den nuværende store bølgebryder i området ud for Liseleje Plantage og Melby Skydeterræn alene med det formål at sikre de badende en attraktiv sandstrand og dermed bøde på havnens påvirkning. Dette vil efter min mening betyde en væsentlig forringelse af den kystnatur, der er i området, både rent visuelt og med hensyn til variation og dynamik i naturen.

Jeg kan til nød forstå, at det kan være nødvendigt eller i det mindste tjene et rimeligt formål at kystsikre, hvor der er store materielle og/eller kulturelle værdier på spil. Men når man alene for at sikre de badende sand mellem tæerne plastrer kysten til med stensætninger, så kysten får en ensartet ”guirlande-kyst” med små bugter mellem rækker af granitblokke, så er der efter min mening sket et væsentligt tab af naturværdi.

Blog Image

I 2001 havde jeg æren og fornøjelsen af at repræsentere sportsfiskerforbundet i ”Wilhjelmudvalget”, som i november 2001 kom med sit bud på en strategi til beskyttelse af den danske natur. Et af de forhold, der blev trukket frem, var et ønske om at fremme en dynamisk, fri kystnatur, vel vidende, at det stod i modsætningsforhold til beskyttelsen af samfundsværdier i de kystnære områder. Under overskriften ”Kystnaturen får lov at råde” kunne man bl.a. læse i rapporten, at …”udvalget anbefaler, at der på kyster der ikke i dag er berørt af kystbeskyttelse, fortsat kun gives tilladelse til kystbeskyttelse, hvis der er vægtige samfundsmæssige hensyn, der taler for det, og at jo mere naturmæssigt værdifuld kysten er, des større krav bør der stilles til vægten af disse samfundsmæssige hensyn.”